meeting

Team & Service

บริษัท วี คอร์ป ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ และพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับงานด้าน OEE (Overall Equipment Effectiveness) หรือการวัดประสิทธิผลโดยรวมของเครื่องจักร ไม่ว่าจะเป็นการวัดประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร การวัดปริมาณการผลิต และการวัดคุณภาพการผลิต  ซึ่งพัฒนาในรูปแบบของ Web Application ที่สามารถแสดงผลได้แบบ Realtime และเก็บข้อมูลต่างๆลงในระบบฐานข้อมูล ซึ่งสามารถสืบค้นข้อมูลย้อนหลังเพื่อนำข้อมูลมาใช้ตรวจสอบ วิเคราะห์ และปรับปรุงการทำงานให้ดีขึ้น ด้วยทีมงานที่มีประสบการณ์ เราสามารถให้คำปรึกษาและออกแบบระบบให้ตรงกับความต้องการใช้งานของลูกค้าได้อย่างยืดหยุ่นและเหมาะสมกับงบประมาณ เพื่อให้ลูกค้าได้รับระบบงานที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง ตรงตามความต้องการ และเป็นประโยชน์กับลูกค้าให้มากที่สุด